ระบบส่งบทความออนไลน์ วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก :: Online Submissions System Rom Phruek Journal Krirk University
Loading ...
Loading ...

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

(แนะนำให้ใช้งานระบบฯ ผ่านเบราเซอร์ Chrome - Google )

วิธีการใช้งานระบบส่งบทความออนไลน์

Open Journal Systems Public Knowledge Project